Aangiftetermijnen in PB en VenB

Begin mei werd Tax On Web 2019 geopend. En meteen werden ook de termijnen voor het indienen van de aangiften bekendgemaakt. Een overzicht.

In de personenbelasting

Als u zelf uw aangifte indient, netjes ingevuld op papier, dan moet de aangifte in principe bij de belastingdienst toekomen, ten laatste op de laatste werkdag van juni. In 2019 is dat 28 juni. De aangifte op 28 juni op de post doen, is niet voldoende! De fiscus moet ze op 28 juni hebben.

U had geen papieren aangifte ontvangen in mei, en u hebt er eind mei of begin juni een aangevraagd via het Contactcenter? Dan hebt u, vanaf de verzending door de post, nog 1 maand de tijd om uw aangifte in te dienen in plaats van de normale termijn van 28 juni 2019. Opgelet: geen uitstel voor wie na 14 juni een papieren aangifte heeft aangevraagd.

Gebruikt u daarentegen Tax On Web, dan krijgt u extra tijd, namelijk tot 11 juli 2019. Ervaring toont aan dat u beter niet wacht tot de laatste dag of dagen. Hoewel de servers van de belastingdienst krachtiger worden, is het soms moeilijk om er tijdens die laatste dagen binnen te geraken.

In sommige gevallen moet u zelfs helemaal geen aangifte meer indienen omdat de fiscus u spontaan een zogenaamd “voorstel van vereenvoudigde aangifte” bezorgde. Dat is als het ware een vooraf ingevulde aangifte die u enkel maar moet controleren. Is alles in orde, dan moet u niets doen. Heeft u wel opmerkingen, dan moet u uw aanpassingen doorsturen via het antwoordformulier (deadline: 28 juni 2019) of via Tax On Web (deadline: 11 juli 2019).

Ten slotte kan u er ook voor opteren om uw aangifte te laten opmaken en insturen via een mandataris (accountant, boekhouder, belastingconsulent, ...). Die mandataris moet digitaal indienen en hij/zij krijgt daarvoor tijd tot 24 oktober 2019.

Belangrijk: de datum van indiening van de aangifte heeft geen enkel effect op de datum van effectieve afrekening. Als u snel uw aangifte indient, betekent dat geenszins dat u sneller belastingen zal terugkrijgen (of moeten bijbetalen).

In de vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting hangt de aangiftetermijn af enerzijds van de datum van het afsluiten van het boekjaar, en anderzijds van de datum van de algemene vergadering. Boekhoudkundig moet een algemene vergadering plaatsvinden binnen de eerste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. De exacte datum moet trouwens in de statuten staan.
De uiterste datum voor de indiening van de aangifte is de laatste dag van de maand na die van de statutaire algemene vergadering zonder dat de aangiftetermijn meer mag bedragen dan 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar. Theoretisch gezien moet een vennootschap die afsluit op 31 december en die haar algemene vergadering in mei daarna houdt, de aangifte dus indienen vóór 30 juni. Zou de algemene vergadering plaatsvinden in april, dan zou die uiterste datum zelfs 31 mei zijn.

Maar in de praktijk loopt het helemaal anders...
Voor alle gevallen waar u, volgens de gewone regels de aangifte zou moeten indienen tussen 1 januari en 26 september 2019, heeft u tijd tot 26 september 2019 voor het indienen van de aangifte. Met andere woorden, voor vennootschappen die afsluiten tussen 31 december 2018 en 28 februari 2019, is 26 september 2019 altijd de deadline.

Sluit uw vennootschap haar boekhouding af na 28 februari 2019, dan geldt de gewone wettelijke regeling wel. Of toch min of meer ... De termijn van indiening is dan afhankelijk van de datum van de algemene vergadering (“tot het einde van de maand volgend op de maand van de vergadering”) en van het boekjaar (“maximaal 6 maanden”). Maar daarop is er 1 uitzondering... nl. als de algemene vergadering plaatsvindt in de 6de maand na het afsluiten van het boekjaar, dan vervalt de uiterste termijn van 6 maanden voor het indienen van een aangifte.

Voorbeeld: het boekjaar sluit af op 30 juni 2019

de algemene vergadering heeft plaats in oktober (4de maand na de afsluiting): de laatste dag voor het indienen van de aangifte is dan 30 november 2019.

de algemene vergadering heeft plaats in november (5de maand na afsluiting): de uiterste termijn van indiening is 31 december. Dat is nogal een ongelukkige datum en daarom geeft de fiscus u automatisch extra tijd tot 15 januari.

de algemene vergadering heeft plaats in december (6de maand na afsluiting): omdat de maximumtermijn van 6 maanden dan niet geldt, is de laatste dag voor indiening van de aangifte 31 januari 2020.

Het maakt op zich niet uit of u via een mandataris indient of zelf rechtstreeks. De data blijven dezelfde. En het “termijn-bonusje” om digitaal in te dienen van de personenbelasting, geldt ook niet in vennootschapsbelasting: in tegenstelling tot de personenbelasting kan u een aangifte vennootschapsbelasting enkel digitaal indienen, nl. via Biztax.

Tijdig indienen aub

Omdat het indienen van de aangifte in grote mate gedigitaliseerd werd, geeft de fiscus maar zeer zelden uitstel. Enkel als u ernstige redenen of overmacht kan aantonen voor een vertraging, zal de fiscus uitstel verlenen. Maar over het algemeen redeneert de fiscus dat als u tijd heeft om uitstel te vragen, u ook tijd heeft om de aangifte in te dienen...

Laattijdig indienen is trouwens niet zo'n goed idee omdat u per definitie een boete krijgt van 50 euro. Die kan bij recidive oplopen tot wel 1.250 euro. Als u het helemaal te bont maakt dan loopt u zelfs de kans om een aanslag van ambtswege voorgeschoteld te krijgen. De fiscus zal u dan belasten op de inkomsten waarvan zij weet hebben of ze schatten uw inkomen op basis van uw levenswijze of na vergelijking met gelijkaardige ondernemingen. Dat u kosten heeft gehad moet u dan zelf maar aantonen. De boete wordt dan vervangen door een belastingverhoging van 10% tot zelfs 200% van de verschuldigde belasting. Een rekening die u best kan vermijden ...

Nieuws

Mag de fiscus de harde schrijf van uw PC kopiëren om diepgaand onderzoek te doen naar uw fiscale toestand of die van derden? Het overkwam een Belgische vennootschap met een Luxemburgse zustervennootschap. De fiscus kopieerde de volledige harde schijf zonder uitdrukkelijke toestemming van de belastingplichtige. De rechtbank vond dat de fiscus te ver gegaan was maar het hof van beroep ziet er geen graten in.

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen treedt in werking in 3 stappen. We hadden al 1 mei 2019: de grote kuis in de vennootschapsvormen. De derde stap, op 1 januari 2024, is de volledige toepassing van het nieuwe wetboek. En daartussen is er 1 januari 2020. Op die datum worden een aantal “dwingende bepalingen” van kracht. De inkoop van eigen aandelen is er daar één van.

Bij “Hervorming vennootschapsbelasting 2017” denkt u in eerste instantie aan het goede nieuws: de verlaging van het nominale tarief naar 25% (vanaf 2020). De hervorming bevatte echter ook een reeks compenserende maatregelen. De hervorming komt vanaf 2020 op kruissnelheid … de compenserende maatregelen dus ook.